සුපිරි ප්‍රශ්නෝත්තර පොත

රු850

Category:
පොදු තරග විභාගය සදහා “Online අකුර ” විසින් නිකුත් කරන පහත සදහන් සුපිරි ප්‍රශ්නෝත්තර පොත ඔබට නිවසටම ගෙන්වා ගතහැකිය..
පොදු විභාගය සදහා “online අකුර” විසින් මෙහෙයවන අදිවේගි online පන්තිය සදහා සම්බන්ධ වීමට පහත සදහන් ටෙලිග්රැම් ගෘප් එක සමග එකතුවන්න..
මෙම පන්තියේ විශේෂත්වය වන්නේ ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම වාර ගනනක් විභාගය දක්වාම දේශන නැරඹීමට හැකි වීමයි.
පන්ති පිළිබදව වැඩි ව්ස්තර සදහා 📱070 460 20 90/ 077 860 97 20සම්බන්ද කරගන්න